KLICKSYSTEM 5Gc

KLICKSYSTEM 5Gc

Installationsanvisningar för flytande läggning av parkettgolv med fogsystem 5Gc

Flerskiktsbräda är en produkt som till 100 % är tillverkad av trä. Brädans konstruktion är mycket beständig mot temperatur- och luftfuktighetsförändringar. Inte bara ett utan tre olika träskikt som är lagda korsvis ger hög måttstabilitet. Varje bräda är en färdigt ytbehandlad produkt, klar att användas så fort den är lagt. Alla som är någorlunda händiga kan klara av att lägga golvet själva. Parketten är inte avsedd att läggas utomhus eller i utrymmen med hög fuktighet (tvättstuga, badrum, uterum). Alla fuktalstrande arbeten på väggar och innertak så som: grundning, spackling, målning eller dekorativ putsning bör vara avslutade före montering av ett trägolv. Fukthalten i underlaget bör inte överstiga 2 % för betongunderlag, 0,5 % för anhydritunderlag, 8 % för träunderlag (enligt CM metod). Den relativa luftfuktigheten bör ligga inom intervallet 45 % till 60 % och lufttemperaturen mellan 18 till 24 °C (64 °F till 75 °F). Flerskiktsbrädans fukthalt ska vara från 5 % till 9 %.      
BAR_4633 Följande verktyg behövs för montage av vårt golv: -hammare 1 kg -slagjärn -slagkloss -handsåg eller sticksåg -tumstock, penna, kniv
BAR_4594 Pakettgolv kan läggas på alla torra och jämna underlag. Före montaget ska underlaget dammsugas och ojämnheter planas ut med spackelspade.
BAR_4594 Före montaget kontrollera underlaget med avseende på ojämnheter. Ojämnheter bör inte vara större än 3 mm på en längd av 2 m.
BAR_4613 Kom ihåg att acklimatisera golvbrädor i fabriksförpackningen på montageplatsen under minst 48 timmar före läggning, så att de anpassas till rådande förhållanden.
Efter dammsugning av undergolvet läggs ett mellanlägg t.ex. naturkork på rulle. Kom ihåg att lämna ett mellanrum mot väggen på ca 10 mm. Mellan intilliggande korkremsor lämnas 2-3mm mellanrum. På samma sätt gör vi med mellanlägg av andra material t.ex. träfiberskivor. Ett ångspärr (0,2 mm polyetenfolie) ska användas för alla typer av betongunderlag om man lägger golvet flytande. Ångspärren skall läggas med minst 200 mm överlapp. Skarvarna skall tejpas ihop. Vi rekommenderar att du använder underlagsmaterial från Barlinek när du lägger ett Barlinek-golv. Det går bra att använda underlagsmaterial från andra tillverkare om detta uttryckligen tillåts i instruktionerna som medföljer det flytande trägolvet.
BAR_4925 Riktningen i vilken plankorna ska läggas bestäms av rummets mått och infallande ljus. Om ingen av väggarna i rummet överstiger 8 m rekommenderar vi att lägga golvet parallellt med infallande ljus alltså vinkelrätt mot det mest solbelysta fönstret i rummet. Vid mått som överstiger 8 m eller långsmala rum, t.ex. korridorer, bör golvet läggas alltid längs den längre väggen.
Golvpaketen öppnas med kniv underifrån, för att inte skada brädans ytskikt.
Flerskiktsbräda består till 100 % trä och varje bräda har ett unikt utseende. Lägg ut brädorna på golvet och planera utläggningsmönster. Därefter kan monteringen påbörjas.  
BAR_4701 Såga av fjädern på första radens brädor så att dilatationsfogen mot vägg kan utföras på ett korrekt sätt.  
BAR_4706 Vi lägger första brädan och tack vare distansklossar lämnar vi en dilatationsfog på 10 mm vid varje vägg.
Den sista brädan i första raden kapas så att det uppstår en dilatationsfog mot vägg på 10 mm. Den kapade brädan läggs med låsfogen mot föregående bräda. Lägg till nästa bräda tätt intill den föregående brädans kortsida. Vik ner brädan till samma nivå som föregående bräda i samma rad. Sedan räcker det att trycka eller knacka lätt på den kortända som just lagts.
Med den kapade delen börjar man lägga den andra raden. Vi sätter in den i långsidans not i en vinkel på ca 20°-30°
BAR_4728 Med hjälp av slagkloss och hammare knackas ihop brädan på långsidan.
BAR_4776 På samma sätt fortsätter vi med nästa golvrader.
BAR_4772 Den sista raden anpassas på bredden med beaktande av dilatationsfog mot vägg på 10 mm.
Brädan knackas ihop med hjälp av slagjärn.
Dilatationsfog mellan klinker och trägolv samt i dörröppningar maskeras med en T-list. Det ska alltid finnas en dilatationsfog i dörren mellan två separata rum.
BAR_5189 Efter montering av golvlister är vårt golv klart för användning.
  Att lägga parkett på golvvärme: Oberoende av valt golvvärmesystem ska en rapport skrivas, vilken bekräftar uppvärmningen av undergolvet under 21 dagar innan trägolvet monteras. Rapporten måste undertecknas av en behörig golvläggare. Om golvet inte läggs omedelbart efter att rapporten skrivits, ställer du uppvärmningen på 21°C cirka två veckor innan du ska lägga golvet och behåller temperaturen också när du lägger golvet. Använd grålumppapp eller foam som är avsedd för golvvärmesystem som underlag. Observera: garantin gäller inte om det har uppstått skador p.g.a. att golvet har uttorkats/överhettats. Värmesystemet skall vara utformat så att det ger en jämn värme över hela golvytan och aldrig överstiger 27°C på någon del av denna. Detta gäller även under mattor, skåp osv. För att uppnå detta, krävs ett självbegränsande elektriskt eller rätt utformat vattenburet golvvärmesystem. Ångspärr skall alltid appli­ceras vid golvvärme. Brädorna bör installeras vinkelrätt mot golvvärmeslingorna. När värmen passerar genom trägolvet så torkar detta mer än normalt, varvid springor kan uppstå under uppvärmningsperioden.

Garantibevis